Geschiedenis

Het Sint-Albertusgilde, of te wel het mussengilde genoemd rond 1915-1917


Foto gemaakt bij café De Gouden Appel
Staand van links naar rechts:
Klaas van Uden, Pietje v/d Heijden, Willem van Dijk, Jantje van Hasselt, Toon v/d Heijden, Hannes Smits, Jan Roels, Cornelis v/d Broek, Jan Hermes, Carel van Eerd, Toon v/d Loo.
Zittend op een stoel van links naar rechts:
Janus Rovers, Therus v/d Middegaal, Meester Croonen, Lucas van Dijk, Antoon v/d Sangen (keizer)

Hoe oud is ons gilde precies?
Deze vraag is nog steeds onbeantwoord. Bij testament van 20 augustus 1457 had pastoor Emondus Carnificis of Vleeschhouwer het beneficie van Theobaldus begiftigd. Dit betekende dus een stichting van het altaar St. Theobaldus.
In 1520 stonden er meer altaren, altare Theobaldi et Barbarae. We kunnen dus wel aannemen dat tussen 1457 en 1520 ons gilde is opgericht.
Er hebben in Dinther in de kerk meer gilden bestaan, een ander gilde was het Catharinagilde in 1598. Op 5 juni 1648 werd kapelaan Jan Schenkers in Uden afgehaald door + 30 gildebroeders van St. Theobald en Barbara.
In 1687 gaf Jacobus van der Hoeven, Heere van Heeswijk en Dinther, een ordonnantie aan het St. Barbaragilde. Op 10 mei 1798 trok de schutterij ongewapend naar het gemeentehuis.
In 1825 was er naast het St. Barbaragilde ook het St. Catharinagilde.
In de 19 de eeuw had men ook het St. Albertusgilde, in de volksmond ook wel het mussengilde genoemd. Dankzij Meester Croonen bleef het gilde in 1913 overeind..

Het gilde en haar tradities
Hoewel ook het gilde, zoals elke instelling, onderhevig is aan invloeden van de tijd, is een aantal tradities tot op heden in stand gehouden.
Een van de oudste tradities is het koningschieten.
Bij het Sint-Barbaragilde vindt het koningschieten elk jaar plaats, in principe op de 1ste zaterdag van september.
Vooraf gaan wij onze oude Koning uitvendelen ten huize van de hoofdman. Hierna volgt een maaltijd onder De Boom.
Dan een korte vergadering met als hoofdpunt het loten voor het koningschieten.

Op het schietterrein wordt: De Boom gevrijd. Dit gebeurt door 3x rond De Boom te lopen door de Overheid met de Gildeheren.
Bij toerbeurt schieten de gildebroeders op de houten vogel. Hij die het laatste stukje van deze vogel naar beneden haalt wordt na beraad van de Overheid onze nieuwe koning. Deze wordt een week later plechtig in een gildemis geïnstalleerd.
Heeft hij het geluk zich 3 x achter elkaar tot koning te schieten, wordt hij voor het leven tot keizer benoemd. Hierna wordt opnieuw geschoten voor een nieuwe Koning.
Zover bekend is, had ons gilde in 1915 een keizer, nl. Antoon van der Sangen

Patronesdag Sint-Barbara
De patronesdag van ons gilde valt op 4 december. Op de zondag rond 4 december wordt onze patrones Sint-Barbara herdacht tijdens een plechtige gildemis, mede opgeluisterd door ons gildekoor. Ook worden in deze viering alle overleden gildebroeders/zusters en zij die met ons gilde verbonden waren herdacht. Eventueel worden aspirant-gildebroeders/zusters geïnstalleerd tot gildebroeder/zuster. Na deze H.Mis is er traditioneel koffie met de aanbieding van een worstenbroodje.

barbaraviering

Algemeen

Het Sint-Barbaragilde behoort tot een van de 208 aangesloten gilden van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Deze gilden zijn ondergebracht in zes gildekringen.

Het Sint-Barbaragilde behoort tot Kring Maasland met 46 gilden in haar midden.

Daarnaast maakt het ook deel uit van de Hoge Schuts, een kleine Kring in Kring Maasland met 13 aangesloten gilden uit de omgeving.

Deelgenomen wordt aan Kringdagen, vrije gildedagen, Landjuwelen, Europees Koningschieten, diversen wedstrijden in schieten, vendelen en trommen. Kringdagen worden elk jaar gehouden.

Europees Koningschieten vanaf 2000 om de 3 jaar. Landjuwelen in principe om de 7 jaar.

Op een gildefeest komt men om elkaar te ontmoeten en ook om zich in de verschillende disciplines te meten met andere Gildebroeders/zusters.

Zilveren schilden zijn te verdienen met: geweer- en kruisboogschieten, vendelen, trommen, bazuinblazen, standaardrijden en jeu de boules. Ook tijdens de optocht en de tentoonstelling kan een gilde met een zilveren schild worden beloond.